Aanbod in beeld


Het startpunt van een leerproces ligt in een persoonlijk gevoeld verlangen, in iets dat ons bezighoudt en waar we mee 'aan de slag' willen. In het kennismakingsgesprek staat het helder krijgen hiervan centraal en bespreken we samen wat een relevant begeleidingsaanbod kan zijn en kan dienen voor professionele ontwikkeling. Leren vraagt om een veilige leeromgeving waarin je je kwetsbaar kunt opstellen, fouten mag maken en je twijfels kunt uiten zonder dat je het risico loopt je eigenwaarde en/of (arbeidsrechtelijke)zekerheden te verliezen. Vanuit die gedachte heb ik een gedragscode opgesteld. Mijn expertise als begeleider ligt op de volgende terreinen:


Lesbezoek

Lesobservatie en lesopname

Beroepsidentiteit

in relatie tot de professionele ruimte

Praktijkonderzoek

Begeleiding bij onderzoek en implementatie

Tarieven en Gedragscode


LIO-assessment HvA

Het lesbezoek bestaat uit een voorgesprek waarin we inhoudelijke en praktische afspraken maken over het lesbezoek. Ik woon één les bij en maak daarvan een observatieverslag met de vijf rollen van de leraar als observatie-instrument.

Van de les maak ik een opname, die wordt bewerkt tot een compilatie van de belangrijkste lesmomenten. Op basis van het observatieverslag en deze compilatie vindt een evaluatiegesprek plaats. Zowel het observatieverslag als de lesopname kan opgenomen worden in een portfolio en dienen als bewijsstuk van je professionele bekwaamheid. Een tweede lesbezoek hoort vanzelfsprekend tot de mogelijkheden. Om bij te kunnen dragen aan een blijvende ontwikkeling adviseer ik drie lesbezoeken in een tijdsbestek van 3 maanden.

de vijf rollen van de leraarcoachen op de vijf rollen van de leraar

Voor de ontwikkeling van je beroepsidentiteit is zelfkennis een voorwaarde. Persoonlijkheidstypering is een systeem voor het begrijpen van de verschillende gedragspatronen van mensen. Het stoelt op het gedachtegoed  van de Zwitserse psychiater Carl Jung en is door Myers en Briggs voor het grote publiek toegankelijk gemaakt in de Myers Briggs Type Indicator: MBTI

In het kader van de MBTI bestaan er 16 verschillende persoonlijkheidstypen. Onze typevoorkeur is een gegeven, een constante. Houd je te weinig rekening met je voorkeur dan leidt dit tot stress, burn-out en fysieke klachten. In de MBTI Stap 2 wordt de typevoorkeur verfijnd a.d.h.v. een facettenrapportage, waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt op welke terreinen je vaardigheden hebt ontwikkeld die wellicht tegengesteld aan je voorkeur zijn.

Het persoonlijkheidstype geeft antwoord op wat je persoonlijke eigenschappen zijn, hoe je op je best bent, hoe anderen je zien, wat je potentiele groeikansen zijn en wat stress bij jou teweeg brengt.

De MBTI bestaat uit een vragenlijst die je opgestuurd krijgt en online kunt invullen (30-45 min). Daarna volgt een feedbackgesprek (2 uur) waarin je tot een bestpassend type (MBTI stap 1) komt. De ervaring leert dat herkenning van je type een belangrijke aanzet is tot zelfacceptatie en -waardering. Zonder zelfkennis, -acceptatie en -waardering is inkleuring van de professionele ruimte niet verankerd en leidt daarmee niet tot groei; laat staan bloei.

mbti persoonlijkhedistypen

Praktijkonderzoek geeft een kwaliteitsimpuls aan de onderwijspraktijk. Een goed onderzoek vraagt veel van een docent, omdat het vaak bovenop de lestaak komt en een beroep doet op onderzoeksvaardigheden waaraan hoge eisen worden gesteld. Vanuit mijn ervaring als lerarenopleider ken ik de onderzoekscriteria en vanuit mijn ervaring als docent ken ik de valkuilen van de borging. Creatief sparren (opdenken) is een persoonlijke kwaliteit die bij de begeleiding van het praktijkonderzoek van pas komt.